Vakıf Yönetimi

Vakfımız

Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kuruluş ve Yönetim

3294 sayılı Kanunun 7.maddesi uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanun’un amacına uygun çalışmalarda bulunmak üzere, her il ve ilçede, mülki idare amirlerinin tabii başkanlığında  Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur.

Halen 81 il ve 892 ilçe olmak üzere 973 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakıfların karar organları “Vakıf Mütevelli Heyeti” dir.

İl ve İlçelerde tüm yardım programları, vakıf mütevelli heyetlerinin kararları ile yürütülmektedir.

9 Aralık 2004 tarih ve 25665 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5263 Sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri” Hakkındaki Kanunun 19. maddesi ile; 3294 Sayılı Kanunun 7 nci  maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiş, dördüncü fıkrası madde metninden çıkartılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının “mütevelli heyetlerinin oluşumu” yeniden düzenlenmiştir.

Mütevelli Heyeti

Mülki idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, İllerde belediye başkanı, defterdar, il milli eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, aile ve sosyal politikalar il müdürü ve il müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev yapar.

Vakıfın Gelirleri

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılacak miktarlar,
  • Türk Hava Kurumu’nca toplanan fitre-zekat kurban derisi ve bağırsakların değerlendirilmesinden elde edilen gelirden vakfımıza ayrılan pay,
  • İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
  • Diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Kaynakların Kullanımı

Fonda toplanan kaynak, Fon kurulu kararları ile ülke genelinde kurulu bulunan 973 Vakfa aktarılmakta, bu kaynaklar Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlarımıza ayni veya nakdi yardımlar olarak ulaştırılmaktadır.Vatandaşlarımız, ikamet ettikleri yerdeki SYD Vakıflarına durumlarına göre başvurmaktadırlar.Yapılan başvurular vakıf mütevelli heyetlerince değerlendirilmekte, sosyal güvenceden yoksun, fakir ve muhtaç durumda oldukları tespit edilenlerin yardım talepleri karşılanmaktadır.

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama