Sosyal Yardım

Gıda Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kaynak aktarılmaktadır.

Yakacak Yardımları

2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

Barınma Yardımları

Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu yardım programı sayesinde evlerinin bakımını yapamayacak durumda olan ve kötü şartlarda hayatını idame ettiren vatandaşlarımız sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamına kavuşmaktadır.

Tedavi Destek Yardımları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği tedavi yardımları yeşil kart verilmek suretiyle sağlanan kişilerin, 01/01/2012 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları ve anılan Kanunun 106 ncı maddesi ile 3816 sayılı Kanunun 1/1/2012 tarihinde yürürlükten kaldırılması nedeniyle aynı Kanunun “Bu kanuna göre Yeşil Kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılanmasında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun hükümleri uygulanmaya devam edilir.” hükmü uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına verilen görev yürürlükten kalkmıştır. Bununla birlikte yeşil kart vizesi 2012 yılı içerisinde henüz dolmamış vatandaşların yeşil kartla karşılanmayan ilaç ve tedavi giderleri Fon’dan karşılanmıştır.

Eğitim Yardımları

Eğitim Materyali Yardımları;

  • İhtiyaç sahibi hanelerin kitap dışındaki kırtasiye, önlük, ayakkabı gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır.
  • Bu yardım programı 2013 yılı Şubat ayına kadar her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan SYD Vakıflarına kaynak aktarılması şeklinde yürütülmekteydi.
  • 2013 yılı Şubat ayından itibaren Vakıfların periyodik payları artırılmış olup, yardım programı, ekstra kaynak aktarımı yapılmaksızın yürütülmektedir.

Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı;

  • Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim.
  • Ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçları.
  • SYD Vakıflarınca verilen desteklerdir.

Diğer Eğitim Yardımları;

İhtiyaç sahibi hanelerin eğitim çağındaki çocuklarına yönelik olarak sağlanan eğitim yardımları, ailelerin ilköğretim ve orta öğretimde okuyan çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaları için ayni ve nakdi yardım yapılmak suretiyle yürütülen programlardır.

Engelli İhtiyaç Yardımları

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Söz konusu yardım programı kapsamındaki iş ve işlemler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince Genel Sağlık Sigortası uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Paylaşım Alanı

Facebook Twitter Google Whatsapp Yazdır

Arama